Sesja Rodzinna

 

Reklamy

Panieńskie klimaty

Jakie to fantastyczne uczucie, kiedy towarzyszy się kobietkom w takim klimacie imprez 🙂 Nastrój, pogoda  dopisały genialnie a zabawa… cóż…. co najmniej.. BYŁA GENIALNA! 🙂

 

Ukochany Gdańsk

„Gdzieś w cen­trum mias­ta, które tkwi w każdym z nas, leży cmen­tarz sta­rych miłości. Szczęścia­rze, za­dowo­leni ze swo­jego życia i z te­go z kim je dzielą, prze­ważnie o nim nie pa­miętają. Nag­robki są wyb­lakłe lub po­wyw­ra­cane, tra­wa nies­koszo­na, wszędzie ple­nią się jeżyny i dzi­kie kwiaty. U in­nych miej­sce to wygląda dos­tojnie i schlud­nie jak cmen­tarz woj­sko­wy. Kwiaty pod­la­no i ułożono, wy­sypa­ne tłuczem ścieżki są sta­ran­nie zag­ra­bione. Wi­dać śla­dy częstych odwiedzin.”